Veel gestelde vragen over het minimumuurloon per 01 januari 2024

10 augustus 2023

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Het minimum dag-, week- en maandloon komen hiermee te vervallen. Een overzicht van veel gestelde vragen hierover.

1. Wat betekent de invoering van het wettelijk minimumloon per uur?

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: Wml). Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur.

De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). Onder de ‘oude’ Wml was in die gevallen eenzelfde minimum maandbedrag van toepassing. Dat leidde er in de praktijk toe dat bij een dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon gold dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur. Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon.

2. Gaat het minimumloon omhoog door de invoering van het wettelijk minimumuurloon?

Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben (bijvoorbeeld 37 of 40 uur) leidt de invoering van het wettelijk minimum- uurloon tot een loonsverhoging. Dat komt doordat de hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur.

3. Wat is de hoogte van het minimumuurloon?

Op 1 januari en 1 juli van elk jaar wordt het minimumloon geïndexeerd. Dat blijft ook zo na de invoering van het minimumuurloon. In oktober 2023 wordt bekendgemaakt wat het wettelijk minimumuurloon is met ingang van 1 januari 2024.

4. Wat betekent de invoering van het minimumuurloon voor de salarisschalen in cao’s?

In veel gevallen zullen de salarisschalen in cao’s aangepast moeten worden vanwege de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024. De salarisschalen op minimumloonniveau moeten opnieuw worden berekend op basis van het minimumuurloon, omdat er na de invoering van het minimumuurloon geen vaste maand, week en dagbedragen meer bestaan. Ook de omvang van een voltijds arbeidsduur in een sector en het kalenderjaar waar de cao betrekking op heeft zijn relevant bij het correct berekenen van salarisschalen op minimumloonniveau. De invoering van het minimumuurloon brengt geen verandering in de mogelijkheid om in een cao een plus-en-min-urensysteem af te spreken op basis van het wettelijk minimumuurloon.

5. Hoe bereken je het loon, op basis van het wettelijk minimumuurloon?

Er zijn een aantal gangbare periodes om het loon over te berekenen. Bijvoorbeeld een week, een maand of een vierwekelijks periode. Door het aantal gewerkte uren in een periode te vermenig- vuldigen met het wettelijk minimumuurloon kom je tot het loon van die periode. Je kunt de volgende basisformule gebruiken. loon in periode Y = (aantal gewerkte uren periode Y ) x (wettelijk minimumuurloon)

6. Komt er ook een minimumjeugdloon per uur?

Ja. Voor werknemers tussen de 15 en 20 jaar gelden minimumjeugduurlonen. Per leeftijd geldt een ander bedrag. De minimumjeugduurlonen zijn – net als nu – afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. In oktober 2023 wordt bekend gemaakt wat de minimumjeugduurlonen zijn vanaf 1 januari 2024

7. Hoe bereken je een vast bedrag per maand als een werknemer (onder 21) gedurende de maand jarig is?

Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden minimumjeugduurlonen. Per leeftijd geldt een ander bedrag. Een werknemer (jongere) heeft vanaf zijn verjaardag recht op een hoger minimumjeugduurloon. Een vast bedrag per maand betekent dat in de maand waarin de verjaardag valt – naar rato – met twee uurlonen gerekend moet worden. Ter vereenvoudiging van de uitvoering is het ook mogelijk om per de 1ste van de maand waarin de verjaardag valt met het hogere minimumjeugd- uurloon te rekenen.

8. Mag je ook een vast bedrag per maand afspreken op basis van het minimumuurloon?

Een vaste beloning per maand afspreken mag, als ook sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Dit moet in een cao of schriftelijke arbeidsovereenkomst vastgelegd zijn. Dit kan ook als de werknemer per week (gemiddeld) een vast aantal uren werkt. Bijvoorbeeld in de ene week 36 uur en de andere week 40 uur, wat op een vast gemiddelde van 38 uur per week uitkomt.

9. Hoe bereken je een vast bedrag per maand bij een vaste arbeidsduur in de week, op basis van het minimumuurloon?

Een vast bedrag per maand op basis van het minimumuurloon bereken je door het totaal aantal (te verwachten) arbeidsuren van de werknemer in het betreffende kalenderjaar te delen door 12 en dat te vermenigvuldigen met het geldende minimumuurloon. Je kunt de volgende basisformule gebruiken. vast bedrag per maand = (aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar / 12) * minimumuurloon

Let op: als je uitgaat van werkweken van maandag t/m vrijdag dan heeft een kalenderjaar vaak méér dan (5 x 52 =) 260 werkbare dagen. Kalenderjaren met 261 en 262 werkbare dagen komen ook voor. Hou rekening met het werkrooster bij het berekenen van het totaal aantal arbeidsuren in een kalenderjaar om niet op een te laag vast bedrag per maand uit te komen.

10. Wat moet er op de loonstrook vermeld worden over het minimumuurloon?

Op de loonstrook moet het – voor de betreffende leeftijd van de werknemer en periode waar de loonstrook betrekking op heeft – geldende wettelijke minimumuurloon vermeld worden.

11. Wat verandert er door de invoering van het minimumuurloon aan de voorwaarden van het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Werkgevers ontvangen het LIV voor werknemers die in een kalenderjaar minimaal 1.248 uur bij hen hebben gewerkt en een gemiddeld uurloon hebben van tussen de 100 en 125 procent van het wettelijk minimumuurloon. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium verlaagd van 125 naar 104 procent van het wettelijk minimumuurloon. Het kabinet is voornemens het LIV af te schaffen per 1 januari 2025.

12. In de Wet minimumloon staat nog steeds een maandloon. Is dat het wettelijk minimum maandloon?

Vanaf 1 januari 2024 staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag nog steeds een maandloon, maar dat is een referentiemaandloon. Dit referentiemaandloon is van toepassing op een aantal sociale zekerheidswetten. Voor de berekening van het loon van een werknemer moet altijd uitgegaan worden van het wettelijk minimumuurloon.

13. Hoe bereken je het loon na indexatie van het wettelijk minimumuurloon?

Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt het minimumuurloon geïndexeerd. Vanaf 1 januari en 1 juli moet het loon berekend worden met het dan geldende minimumuurloon. Het kan voorkomen dat 1 januari of 1 juli niet samenvallen met de eerste dag van de periode waarover het loon berekend wordt. Dan zijn er twee minimumuurloon bedragen van toepassing bij de berekening van het loon.

Hoe bereken je een vast bedrag per maand bij een vaste arbeidsduur in de week (parttime rooster), op basis van het minimumuurloon?

Een vast bedrag per maand op basis van het minimumuurloon bereken je door het totaal aantal (te verwachten) arbeidsuren van de werknemer in het betreffende kalenderjaar te delen door 12 en dat te vermenigvuldigen met het geldende minimumuurloon.

Je kunt de volgende basisformule gebruiken. vast bedrag per maand = (aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar / 12) * minimumuurloon

Let op: het aantal (te verwachten) arbeidsuren in een kalenderjaar kan verschillen afhankelijk van welke dag(en) in de week er gewerkt wordt. Dat komt doordat een dag meestal 52, maar soms ook 53 keer per kalenderjaar voorkomt. Hou rekening met het werkrooster bij het berekenen van het totaal aantal arbeidsuren in een kalenderjaar om niet op een te laag vast bedrag per maand uit te komen. Afhankelijk van het rooster kan een ander aantal (te verwachten) arbeidsuren in een jaar van toepassing zijn. Hou ook rekening met de indexatie van het minimumuurloon op 1 juli, waardoor opnieuw een vast bedrag per maand berekend moet worden in het betreffende kalenderjaar.