• Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie. De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld.

    SalarisPartner-Manfred Dey tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel SalarisPartner-Manfred Dey zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten. SalarisPartner-Manfred Dey aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website. SalarisPartner-Manfred Dey ziet dan ook af van welke aansprakelijkheid dan ook. Wijzigingen en correcties voorbehouden.

    Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SalarisPartner-Manfred Dey. SalarisPartner-Manfred Dey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. SalarisPartner-Manfred Dey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden informatie.

    Het is niet toegestaan de aan u verstrekte informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden zonder geldige verklaring van de rechthebbende. Aan de inhoud van onze e-mailberichten kunnen geen rechten worden verleend.

    Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden.