16-02-2023

De Eerste Kamer heeft ingestemd met aanpassing van het minimumuurloon. Het streven is om de wet per 1 januari 2024 in werking te laten treden. Dit betekent dat voor werknemers en bedrijven.

Het wetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon is op 14 februari 2023 aangenomen in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde op 7 juni 2022 al in met het wetsvoorstel. Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) had eerder bij de Staten-Generaal het ontwerpbesluit tot invoering van de Wet invoering minimumuurloon ingediend.

Wet invoering minimumuurloon in het kort

Nederland kent sinds 1969 een wettelijk minimumloon (per maand). Dit wetsvoorstel gaat over de invoering van een uniform minimumuurloon. Dat zal leiden tot een eerlijker en transparanter minimumloon. Op dit moment geldt nog een vast minimumloon per maand, waarbij het niet uitmaakt of een werknemer 36 uur per week werkt of 40 uur. Voor beide gevallen geldt hetzelfde minimum. Met de wetswijziging wordt het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Voor minimumloonverdieners met een langere werkweek dan 36 uur, betekent het initiatiefwetsvoorstel een verbetering van hun inkomen.

Dit betekent dat voor werknemers

De verwachting is, is dat honderdduizenden mensen hiervan profiteren. In sectoren met een voltijdswerkweek van 40 uur, gaan de lonen met gemiddeld 10 procent omhoog.

In sectoren waarin een werkweek 38 uur omvat, stijgt het loon met gemiddeld 5 procent. Volgens de initiatiefnemers (GroenLinks en PvdA) kunnen onder meer horecamedewerkers, uitzendkrachten, schoonmakers en winkelpersoneel er daardoor tot 200 euro per maand op vooruitgaan.

Dit betekent dat voor werkgevers

De wet leidt tot verhoging van de lasten met name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). De invoering van een uurloon op basis van een werkweek van 36 uur verhoogt de arbeidskosten die werkgevers maken voor minimumloonverdieners met een werkweek van meer dan 36 uur. Dat zorgt voor onrust in het bedrijfsleven. De Eerste Kamercommissie heeft voor het ministerie van SZW op 7 februari 2023 een petitie in ontvangst genomen waarin werkgevers zorgen uiten over de gevolgen van het wetsvoorstel. Zij pleiten ervoor om het wettelijk minimumuurloon gefaseerd invoeren. Ook willen zij een verlaging van de werkgeverlasten.

Financiële lasten verhoging

Tijdens het debat op 7 februari maakten verschillende fracties zich ook zorgen over de extra financiële lasten die de verhoging van het minimumloon zal opleveren voor de werkgevers in met name het midden- en kleinbedrijf. Dit komt immers bovenop de stijging van het minimumloon eerder dit jaar. In de Eerste Kamer heeft senator Oomen (CDA) een motie ingediend om de economische situatie van kleine werkgevers te beoordelen en te onderzoeken of lastenverlaging mogelijk is.

Gevolgen voor het loongebouw

Deze wet heeft ook effect op de lonen die net boven het minimumloon liggen. Minister Van Gennip is gevraagd naar de gevolgen voor het loongebouw. Daarop antwoordt zij als volgt: “Dit kan zeker gevolgen voor het loongebouw hebben. Het is niet makkelijk om op voorhand te zeggen hoe groot dat effect zal zijn en waar dat plaats zal vinden. Het is natuurlijk ook aan individuele werkgevers en werknemers om daar invulling aan te geven. Het is dan echt de vraag hoe dat per sector en zelfs per ondernemer gaat uitpakken. Maar dat het effect er gaat zijn, lijkt mij duidelijk.”